සාධාරනීකරණය!

12:08 PM Edit This 0 Comments »

ජීවිතේ හරියට ... ස‍දැස් කවියක් වගේ !


එකවගේ රාමුවකට අකමැති වුනාට!
නීති රීති වලට අකමැති වුනාට!
ලස්සන දකින්න හදන්නෙ ... 
පද හතරෙ එළිසමේ අස්සෙමයි !


පද හතරකින් එළිසමේ රැක්කට!
හැම වචන ටිකම ... ලස්සන සදැසක්ම කියන්න බෑ!
හැබැයි පද හතරයි ... එළිසමෙයි නැතුව!
සදැස් හැදෙන්නෙත් නෑ!


ඉතින්....!

ජීවිතේ හරියට ... ස‍දැස් කවියක් වගේ !

0 කොමෙන්ටුවකුත් දාලයන්ඩල: