පොරබදමි සමග .....

10:04 AM Posted In Edit This 2 Comments »

 හොදටෝම පැටලැවුනු
        ගැට කොබ්බු දෙකක් ...!

තාලයක් තැතිව ඇදවෙච්චි
       දයන්නක්...!

වක් වෙලා වාරු නැති
       වයන්නකට..!

යන්තමින් එක්වෙච්චි
        යයන්නක්!

2 කොමෙන්ටුවකුත් දාලයන්ඩල:

Mee Godayaa said...

ඒ අගට සරදමක්

යසිත්ගේ සිතුවිලි said...

දෛවය....... බම්බුව