සමුගැණිමක් නොවෙයි - farewell !

10:27 AM Posted In , Edit This 1 Comment »

පැමිණීමත් - නික්ම යාමත්
 මිතුරෝය..!

දිනෙක - පැමිනියෙමි 
ආ ලෙසින් - නික්ම යමි.

පැමිනීම සිනහවේත් - නික්ම යාම - කදුළේත්
මිතුරන් බව දනිමි.

පැමිනීමට - සිනහවත් 
නික්මීමට - කදුළත් 
ඵලක් නැති බව හගින්නෙමි.

මා උන් කල - මා සිටි බව,
දැනුනා නම්..,
 ඒ ...
අගයන්නෙමි.!


ඉතින් මා යන්නෙමි - ආ ලෙසින් යන්නෙමි
ලොවට රහසින් - සොරකමක් කළෙමි
නුබට රහසින් - මා එකතු කල, 
මතකයන් රැගෙන යමි.


 ආමන්ත්‍රණය: නුඹලාට!

1 කොමෙන්ටුවකුත් දාලයන්ඩල:

YASITH (dot) NET said...

හපෝ ඇත්තටම යනවද ? ඒ මොකද ?