වැහි බින්ද

11:19 PM Edit This 0 Comments »
Copied Image from: https://garrettalloway.wordpress.com/photography/you-were-born-in-a-rain-drop/

වැටුනොතින් වැහි බින්දු - නියං සා මිහි මතට
වැහි බින්ද වටී වී - සාගරයක් තරම
වැහි බින්ද වුනත් ලොව-  තියෙන්නට උගේ තැන
බනින්නට එපා එන - ඉඩෝරෙට උබෙ ලොවට

ඉවසපන් වැටෙන කන් - වැහි බින්ද උබ මතට 
වැටුන දා වැහි බින්ද - බලන් උන් උබ මතට
සාගරය වෙනුවෙන් නම් - බලා හුන්නේ උබත්
නොදැනේවි උබ මතට - වැටුන බව වැහි බින්ද