ගන්ධබ්බය!

8:14 AM Posted In , Edit This 0 Comments »

Image coppied from: fumar-porros.deviantart.com

බිදෙන් බිද වැහි බින්දු අතරින්

හෙණ වදිනු දුටුවෙමි අහස් ගැබ.


වෙනදා හැඩූ හති නොඅල්ලා

නිහඩ විය අදුරු කර

සැනසීම දුක ගෙනා

නිතර හැඩූ දුරබනුව.


නිහඩ වී ජීවිතය

ගන්ධබ්බ කර මාව.

ආයෙත්ම හඩනු නුබ

ඈ නමින් දුරබනුව -

සැහැසි වදනක් දෙකක් හෝ 

අහස් කුස හෙණ විලස.


අනේ නිහඩයි සියල්ල

ගන්ධබ්බ කර දිවිය.

තවම නෑ හැගීමක්

කිම කරනු ඈ නැතිව!