කවි හිදුනු කවි පවුර....

12:09 PM Posted In Edit This 1 Comment »
සුදෝ සුදු පසුබිමේ
මළ බැදුන අල්පෙනෙති '''''''
මලානික දෑසින් 
සැමදාම මේ ලෙසින්
ඔහේ උන් බලා උනි 
නැත නැවුම් අරමුනක් '''''''

දිනෙක මුන් තුඩු අගින් 
ඇමිනිච්චි කොල උඩින්
ගනපාට තීන්තෙන්
හැඩ වෙච්චි කැටි වෙච්චි
අකුරකට අකුරක් 
ලන් වෙච්චි ගුලි වෙච්චි
වචනෙකට වචනයක්
ලන් වෙච්චි එක් වෙච්චි '''''''

වැලට වැල කවි පේලි
පදට පද හැගුම් පොදි
ගැහෙන උන් ගේ හැගුම්
මොර නැගුනි ඉපිල්ලී '''''''

අනේ අද තනි වෙලා වැළපෙමින් හූල්ලන
මළ බැදුන අල්පෙනෙති කියන දේ අහපල්ල
සරසවි සිසුවියන් සිසුවන් කියන උන්ගෙ
හැගීමක් නූපදින කාලයක අදෝනාව '''''''
නංගියේ මල්ලියේ තව ටිකයි ඉදිරියට
නැත්තටම නැතිවෙන්න '''''''

මළකාල පුස්කාල දියවෙලා නැතිවෙන්න '''''''
අදහස් කියන ඒ වචනයත් නැතිවෙන්න '''''''

නැත්තටම නැතිවෙච්චි
දාට මේ සුදුපාට 
ගැලපෙනව මළගමට
මිලින වූ මේ පවුර

නුඔලාම කව්ද යත් නෙහදුනන නුඔලාට
කියාදෙන්නට මේක
අද ඉන්න මේ ඉතුරු
අල්පෙනිත් නැතිවේවි '''''''ප.ලි.
          කලක් නැවුම් ජවයෙන් සාරවත් වූ පරිසරයක, සිසුපුවරුවක අදහස් හෝ ගා එල්ලී තිබිනි. කාලයාගේ පෙරළියෙන් එකී පුවරුව කිසිදු කවියක් නොවැටෙන පතරංග සුදු පවුරක් පමණක් විය. අදත් මේ බිම නව සිසු පිරිසක් වෙසෙත්, පුවරුව නිරුවත් දෑසින් ඔවුන්දෙස බලා සිටී................. කලකට පෙර කවි අදහස් මත ගැටුම් එල්ලාගත් අල්පෙනෙති අදටත් මළකා වැහැරෙමින් සියලු වෙර යොදා පුවරුවේ එල්ලී ඇත.

11:54 PM Posted In , Edit This 0 Comments »

අන්ද මන්ද වී
මා අමතක වී
කාලය ගතවී
නුඔ අමතක වී
යලි ඇහැරුනෙමි
ලියනු රිසියෙමී
නැවතත් නුඔ හා
දීග යන්නෙමී