පලි ගැනීම!

11:55 PM Posted In Edit This 6 Comments »


අම්මා පල්ල කෙල්ලේ
නොකපමි මගේ කොන්ඩේ
ඇරගෙන ජනේලේ
ලෙහාගෙන යමි මගේ කොන්ඩේ....

දෙය්යනේ හමු වෙයන්
මේ ලෙසම හමුවෙයන්
ඒ අසුනේම හමුවෙයන්
ඉතින් මම කවන්නම්.....

කොන්ඩය වැවේවා
සිනිදුවට වැවේවා
දිගටෝම වැවේවා
උබව හමුවේවා ....

පැය දෙක හමාරක්
කවපු උබෙ කොන්ඩේ
රසය මගෙ මතකේ
වැවියන් මගෙත් කොන්ඩේ...

උබේ හැඩ අපූරුයි
ෆෝන් එක හැන්ඩියි
ඇත්තමයි සුන්දරයි
නැතිවුනි නම් ඔය කොන්ඩේ...
ඇත්තමයි අපුරුයි.

විලවුන් අපූරුයි
අග හිගත් නැති හැඩයි
ඉතින් උබ ලස්සනයි
කොන්ඩය නම් අදෝමැයි...

මමත් වවන්නම්
අද ඉදන් හොයන්නම්
දිනෙක මුන ගැහෙන්නම්
කෝම හරි කවන්නම්....


පොරබදමි සමග .....

10:04 AM Posted In Edit This 2 Comments »

 හොදටෝම පැටලැවුනු
        ගැට කොබ්බු දෙකක් ...!

තාලයක් තැතිව ඇදවෙච්චි
       දයන්නක්...!

වක් වෙලා වාරු නැති
       වයන්නකට..!

යන්තමින් එක්වෙච්චි
        යයන්නක්!

වෙල්කම් 2013 !

9:27 AM Posted In Edit This 3 Comments »
ගියා එකක්
ආව තව එකක්
වෙයං ඕන එකක්
නෑ මහා ලොකු හිතක්